Algemene verkoopvoorwaarden en E-ticketvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassing
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Press Play zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle transakties lopen via kidz-dj.nl
1.2 Door een bestelling bij kidz-dj.nl te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden van Press Play
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten staan ten behoeve van Press Play gelden ook ten behoeve van eventueel door Press Play ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Press Play zijn vrijblijvend. Press Play heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Press Play uw bestelling heeft geaccepteerd. Press Play heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Press Play heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Press Play.

Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 25 werkdagen, tenzij door Press Play anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Controleer de geleverde artikelen na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk aan Press Play te melden.
5.2 Als het artikel uiteindelijk niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Press Play de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen. 5.3 Als u een artikel toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Press Play te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als het artikel al betaald is, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Press Play terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1 Press Play is niet aansprakelijk voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Press Play, tenzij er sprake is van grove schuld van Press Play.

Artikel 7. Diversen
7.1 Onverminderd de overige aan Press Play toekomende rechten, heeft Press Play in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 8. Recht
8.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Press Play 
Tramkade 26
5211 VB ‘s-Hertogenbosch
info@press-play.nl
www.press-play.nl

Definities

De Deelnemer: de persoon die het E-ticket aanschaft of voor wie het e-ticket wordt aangeschaft.

Het E-ticket: het door de Deelnemer geprinte document of digitale pdf document dat wordt besteld en betaald op een website van Press Play (press-play.nl,kidz-dj.nl,djproducer.school) en dient als toegangsbewijs tot het Event van Press-Play.

Het Event: de Kidz-dj Workshop, DJ-Workshop; Kidz-dj Show of overige evenement waarvoor door de Deelnemer een E-ticket wordt aangeschaft.

Press Play: Press Play, Tramkade 26, ’s-Hertogenbosch.

Starttijd: de tijd waarop het Event van Press Play aanvangt.

Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor het Event tussen de Deelnemer en Press Play, gesloten op de wijze zoals in artikel 6 van deze algemene voorwaarden is bepaald.

2. Het E-ticket geeft de Deelnemer alleen toegang tot het Event zoals op het E-Ticket vermeld.

3. Het E-ticket is gebonden aan een specifieke Starttijd op een bepaalde dag zoals vermeld op het E-ticket.

4. Het E-ticket kan niet worden vervangen of verlengd en de kosten ervan worden niet gerestitueerd.

5. Het E-ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

Het E-ticket of de reservering is alleen geldig op de Starttijd dat op het E­ticket wordt vermeld.

Het E­ticket of de reservering is geldig als het is afgedrukt op blanco A4 papier, in portretformaat(verticaal) of als het leesbaar is vanaf het scherm van een smartphone, tablet of vergelijkbaar apparaat.

Het E-ticket of de reservering dat slecht is afgedrukt, dat beschadigd, onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, kan worden geweigerd en als ongeldig worden beschouwd.

6. Het E-ticket kan worden besteld via www.kidz-dj.nl; www.press-play.nl; www.djproducer.school. De overeenkomst tussen de Deelnemer en Press Play komt tot stand nadat de Deelnemer het bestelformulier volledig en juist heeft ingevuld en aan Press Play heeft gezonden door middel van het aanklikken van ‘bevestigen’ in de bestelprocedure en Press Play de eventuele betaling heeft kunnen verifiëren. Na verificatie van de betaling zal Press Play het E-ticket per e­mail aan de Deelnemer zenden. De door Pers Play opgeslagen versie van de betreffende communicatie met de Deelnemer geldt als bewijs van de totstandkoming en de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs door de Deelnemer.

7. De wettelijke bedenktermijn van 7 dagen, zoals geregeld in art. 7:46d BW, is in verband met het tijdsgebonden karakter van het E-ticket of de reservering niet van toepassing.

8. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van het bestelformulier. Press Play is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van het door de bezoeker ingevoerde e-mailadres.

9. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen dienen te geschieden door gebruik te maken van één van de tijdens het bestelproces aangeboden betaalmethoden. Op de betaling zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende financiële instelling en de desbetreffende betalingsmodule van toepassing.

10. Het E-ticket geeft per persoon eenmalig toegang tot het Event van Press Play. Na de toegangscontrole vervalt de geldigheid van het E­ticket.

11. De gegevens die bij de aanschaf van het E-ticket worden ingevoerd, zullen voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt worden. Hieronder wordt verstaan: alle noodzakelijke handelingen met betrekking tot de aanschaf, de verzending en de controle van het E­ticket en de eventuele afhandeling van vragen hierover. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens gebruikt worden voor onderzoek in het kader van verbetering van de diensten van Press Play en kunnen om voorgaande reden en op incidentele basis, vragen gesteld worden aan degene die het E-ticket besteld heeft. Press Play draagt steeds zorg voor de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

12. Op deze algemene voorwaarden en de door de Deelnemer met Press Play te sluiten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Voor alle vragen en opmerkingen over het E­ticket kan de Deelnemer gebruik maken van het e­mailadres: info@press-play.nl.